Årsresultat for 2018 i tråd med novemberrapporten 2018

Nettoomsætningen i løbende metalpriser var på 6,490 milliarder euro. Nettoomsætningen i faste metalpriser stabil på 4,409 milliarder euro i 2018.

Infografik_500 

 • Nettoomsætningen i løbende metalpriser var på 6,490 milliarder euro. Nettoomsætningen i faste metalpriser1 stabil på 4,409 milliarder euro2 i 2018. Negativ organisk vækst (-0,8%)3 for koncernen som helhed, men positiv (+4,2%) for kabel- og trådaktiviteterne4
 • EBITDA5 blev 325 millioner euro (sammenlignet med 411 millioner euro i 2017), hvilket modsvarer en nettofortjeneste på 188 million euro (272 millioner euro i 2017)
 • Et udbytte til udlodning på 14 millioner euro mod 125 millioner euro i 2017, med hensyntagen til 53 millioner i omstruktureringsomkostninger og engangsindtægter fra ejendomsforretninger, der opvejes af nedskrivninger af aktiver med modsvarende beløb
 • Cashflow fra driftsaktiviteter på 153 millioner euro, sammenlignet med 277 millioner euro i 2017, hvilket hovedsageligt afspejles i EBITDA. Det positive cashflow blev dog påvirket positivt af forbedret driftskapital.
 • Koncernens nettogæld var 330 millioner euro, på niveau med nettogælden pr. 31. december 2017.
 • Ordrebeholdningen for projekter overstiger 1,25 milliarder euro pr. 31. december 2018.
 • Likviditet og langsigtet finansiering blev styrket med et 5-årigt obligationslån på 325 millioner euro i august 2019, og forlængelsen af den revolverende kredit på 600 millioner euro frem til 2023. Indløsning af konvertible gældsbreve på 275 millioner euro med forfald den 2. januar 2019.
 • Foreslået udbytte til aktionærerne på 0,30 euro pr. aktie
 • “New Nexans” blev lanceret i 2018 i henhold til planen

       o Nyt forretningsudvalg på plads
       o Alle initiativer er nu lanceret i henhold til planen,
          og de rådgivende organer  er etableret
        o Det europæiske omstruktureringsprojekt blev præsenteret for
            lønmodtagerorganisationerne den 24. januar 2019


 

Paris, 14. februar 2019 – Nexans har i dag offentliggjort sit årsregnskab for året, som blev afsluttet den 31. december 2018, godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 13. februar 2019 med Georges Chodron de Courcel som formand.
 

I - Sammendrag 2018
EBITDA blev på 325 millioner euro i 2018, en reduktion på 86 millioner euro fra 411 millioner euro foregående år. Reduktionen skyldtes delvist en negativ valutaeffekt på 12 millioner euro, men også en reduktion af bidraget fra High Voltage & Projects på 45 millioner euro og fra Telecom & Data på 8 millioner euro.
Ordreindgangen var stor i årets sidste måneder, og salget i andet halvår i paritet med den i første halvår. EBITDA for perioden var 19 millioner euro højere, en stigning på +12,3%. Forbedringen skyldes hovedsageligt aktiviteterne i Building & Territories, hvor det største bidrag var højspænding til lavspænding til byggemarkeder, som gik utroligt godt i andet halvår i alle geografiske områder.
Trods reduktionen af EBITDA forblev nettogælden stabil takket være en forbedring på 149 millioner euro i driftskapitalen, som primært skyldtes forskud på modtagne ordrer ved afslutningen af året.

Christopher Guérin, Nexans' koncernchef siger i en kommentar til koncernens resultat for 2018:
“Koncernens EBITDA på 325 millioner for 2018 falder i tråd med prognosen fra november og afspejler et hårdt år, dog med en gradvis forbedring i sidste halvdel af året. Nettogælden ligger stadig på 330 millioner euro, navnlig på grund af betydelige forskudsbetalinger for mange projekter sent på året.
Efter at have fastlagt vores strategiplan præsenterede vi vidtgående ændringer, der er vigtige for udrulningen af New Nexans.
Gennem indførelsen af sit nye  forretningsudvalg i december indledte Nexans sin løbende transformation med fokus på at skabe vækst på udvalgte markeder, øge afkastet på investeret kapital og forbedre cashflowet.
Yderligere tiltag blev meddelt i januar 2019 vedrørende en plan for omorganisering og omstrukturering i Europa.
De tre initiativer, der blev præsenteret i november 2019  – omkostningsreduktioner, virksomhedsforandringer og væksttilpasning – er derfor iværksat.
Af disse årsager indleder vi 2019 med overbevisningen om, at disse tiltag vil vise resultater inden årets udgang, og give en klar stigning i EBITDA."


Et år med mange succeser for koncernens forskellige forretningsområder.

Inden for energiinfrastruktur vandt Nexans flere større kontrakter i løbet af året, de fleste i andet halvår. Blandt årets kontrakter kan nævnes en kontrakt til en værdi på flere millioner euro til Ørsteds Borssele 1 og 2 vindmølleparker ud for Hollands kyst, en kontrakt på 111 millioner euro i den græske øgruppe Kykladerne, en kontrakt på transmissionskabler til Hornsea 2 vindmølleparken i Storbritannien på over 150 millioner euro samt en kontrakt på 100 millioner euro for at styrke stamnettet på Filippinerne
Koncernen øgede også sit fokus på inspektions- vedligeholdelses- og reparationsservices (Inspection, Maintenance & Repair, IMR) ved at etablere et særligt IMR-team. Teamet består af IMR-eksperter, som skal støtte projekter, der vedrører  højspændte søkabler og tilslutningsprojekter rundt om i verden, og som også skal have en vagtservice. Den 2-årige kontrakt på mere end 190 millioner euro, som koncernen er blevet tildelt for nylig af et af verdens største energiselskaber på leverancer af lav- og højspændingskabler til selskabets eldistributionsnet i Europa og Latinamerika, er et illustrativt eksempel på en række kommercielle succeser i kabelkraftsegmentet

 

I Telecom & Data-sektoren blev Nexans tildelt en kontrakt på 65 millioner euro fra de svenske myndigheder. Kontrakten omfatter optokabelløsninger til opgradering af kommunikationssystemerne i det svenske jernbanenet. Athens kommune valgte Nexans til levering af et topmoderne bredbåndsnet til deres historiske rådhus med energibesparelser på op til 45%.
For nylig har Nexans også underskrevet en rammeaftale med en statsejet internet- og cloudoperatør i Kina. Koncernen skal levere præterminerede kobber- optokabelsystemer til kunden ”hyperskalerede” datacenterprojekter i Kina og udlandet i løbet af 2019. Nexans’ produkter er den ideelle løsning til anvendelse i udviklingen af hyperskalerede datacentre og en effektiv løsning til verdens kraftigt voksende datatransmissionssystemer.

I segmentet Industry & Solutions har Nexans og Marais Laying Technologies Australia, et datterselskab i Tesmec-koncernen, indledt et samarbejde i et konsortium, som skal tilbyde en komplet computerkabelservice til Australiens største landbaserede vindmøllepark, Kontakten giver indtægter på over 12 millioner euro til konsortiet. Vindmølleparken, med en kapacitet på 530 MW får 149 turbiner og producerer el til omkring 390.000 husstande, samtidig med at den bidrager til at reducere CO2-udslippet med cirka to millioner tons årligt.

Endvidere har koncernens CSR-initiativ medført, at koncernen er kommet højere op på ranglisten i organisationer, som Carbon Disclosure Project (CDP), ISS Oekom, Sustainalytics og MSCI.

Ovenstående succeshistorier belyser, hvordan Nexans i dag arbejder for at bidrage til at tilgodese verdens stigende energi- og computerbehov, og hvordan koncernen mobiliserer sine medarbejdere for at nå dette mål.


II – Detaljeret virksomhedsrapport for 2018
Omsætningen for 2018 var 6,490 milliarder euro i løbende metalpriser og 4,409 milliarder euro i faste metalpriser, hvilket modsvarer en organisk vækst på -0,8% i forhold til 2017.

EBITDA var på 325 millioner euro, sammenlignet med 411 millioner euro i 2017, hvilket modsvarer 7,4% af omsætningen i faste metalpriser, sammenlignet med 9,0% foregående år.

Omsætningen i de forskellige geografiske områder kan beskrives således:

 • I Europa, eksklusive segmentet High Voltage & Projects (-21.3%) og ledningsnet til biler (+4,3%), steg omsætningen med 2,0% takket være stor efterspørgsel efter kraftkabler til byggemarkeder og efter lav- og mellemspændingskabler fra energidistributørerne.
 • I Nordamerika var omsætningen stabil inden for segmentet LAN-kabler og systemer, men steg i alle øvrige segmenter, hvilket resulterede i en samlet stigning på 15,6%, sammenlignet med samme periode sidste år og en positiv effekt på resultatet.
 • I Sydamerika steg salget med 1,2% i løbet af året. Nedgangen i første halvår på -31,%, blev opvejet af et opsving i luftledningsaktiviteterne i Brasilien.
 • Salget i Asien-Stillehavsområdet var stabil (+0,2%) med en kraftig salgsudvikling i Australien og New Zealand, som opvejede den svage salgsvolumen i Sydkorea.
 • I Mellemøsten/Afrika steg omsætningen i alle lande (5,2%), undtagen i Libanon, hvor 2017 udgør et usædvanligt højt sammenligningsår.

 

Nøgletal 2018  
(i millioner euro) i faste metalpriser (ekskl. jern)
  2017 2018
Omsætning 4 571 4 409
EBITDA 411 325
EBITDA-margin (% af omsætningen) 9,0 % 7,4 %
Nettoresultat 125 14

 

Omsætning pr. forretningsområde    
  2017 2018  
(i millioner euro) i faste metalpriser (ekskl. jern) i faste metalpriser (ekskl. jern) Organisk vækst
Building & Territories   1 757 1 742 + 4,5 %
High Voltage & Projects  885 683 - 21,3 %
Telecom & Data  512 496 - 1,8 %
Industry & Solutions  1 126 1 160 + 2,7 %
Øvrige aktiviteter 290 329 + 19,6%
I alt for koncernen 4 571 4 409 - 0,8 %

 

EBITDA PR. FORRETNINGSOMRÅDE
(i millioner euro) 2017 2018  
Building & Territories  126 120  
High Voltage & Projects 118 68  
Telecom & Data  62 44  
Industry & Solutions 89 86  
Øvrige aktiviteter 16 7  
I alt for koncernen 411 325  

 


 1 For at neutralisere effekten af variationer i priserne på andre metaller end jern, og derigennem måle den underliggende salgsudvikling. beregner Nexans også salget i faste priser på kobber og aluminium.
2 Sammenligningstallene for 2018 vedrører salg til faste priser på andre metaller end jern, justeret for valutaeffekter og ændring i konsoliderede enheder. Valutakurser påvirkede salget ved fastemetalpriser negativt med -129 millioner euro og ændring i konsoliderede enheder havde en positiv effekt på 2 millioner euro.
3 Organisk vækst defineres som forskellen mellem (i) normalt salg i den aktuelle periode det aktuelle år (år Y) beregnet med faste metalpriser, og (ii) normalt salg i samme periode foregående år (år Y-1), beregnet med faste metalpriser (ekskl. jern) og valutakurs er Y samt baseret på konsoliderede enheder år Y.
4 Kabel- og trådaktiviteterne omfatter alle aktiviteter undtagen High Voltage & Projects (højspænding & projekter).
5 Konsolideret EBITDA defineres som nettofortjeneste før af- og nedskrivninger.

Din kontakt

Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Paul Floren Corporate Communication
Telefon +33 (0)1 78 15 05 40
paul.floren@nexans.com
Michel Gédéon Financial communication
Telefon +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Marieme Diop Financial communication
Telefon +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Nexans er førende på verdensmarkedet inden for kabler og kabelløsninger og sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af førsteklasses produkter og innovative services. I mere end 120 år har innovation været virksomhedens kendetegn, der gør Nexans i stand til at fremme en mere sikker, mere effektiv og smartere fremtid sammen med sine kunder. Nexans ambition er at være en samarbejdspartner og støtte for kunderne inden for energitransmission og understøttelse af eksponentiel vækst af data på fire hovedforretningsområder: Kommercielle Bygninger & Boliger (blandt andet el-, vand- og gasselskaber, intelligente elnet, e-mobilitet), Højspænding & Projekter (havvindmøller, undervandskabler, højspænding på land), Telekommunikation & Data (datatransmission, telekommunikationsnetværk, hyperscale datacentre, LAN), og Industri & Løsninger (blandt andet vedvarende energikilder, transport, Olie & Gas samt automatisering). Corporative Social Accountabilty - virksomhedens sociale ansvar - er et vejledende princip for Nexans’ forretningsaktiviteter og interne praksis. I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi. Koncernens engagement i at udvikle etiske og bæredygtige kabler i høj kvalitet driver det aktive engagement i flere førende brancheforeninger, blandt andet Europacable, National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) eller CIGRE for at nævne nogle få. Nexans har cirka 27.000 medarbejdere og industriel tilstedeværelse i 34 lande samt salgskontorer over hele verden. I 2018 havde koncernen en omsætning på 6,5 mia. euro. Nexans er børsnoteret på Euronext Paris, afdeling A.

www.nexans.com