Resultat for første halvår 2015

• Overskudsgraden steg 23 % år-for-år til 95 millioner euro, hvilket afspejler vores fortsatte satsning på strategiske initiativer trods et mindre fald i organisk salg (-0,8 %)
• Fortsat vækst i aktiviteter med høj merværdi (undersøiske højspændingskabler, bilkabler samt LAN-kabler og -systemer)
• Gradvis forbedring i Europa og Mellemøsten, Rusland og Vestafrika takket være proaktiv håndtering af markeds-/produktporteføljen
• Omsætning hæmmet af de aktuelle vanskelige markedsforhold i Brasilien og Australien samt i olie- og gasbranchen
• Omstruktureringstiltag udrulles i overensstemmelse med koncernens plan
• 98 millioner euro i omstruktureringsomkostninger og hensættelser bogført i perioden til planer under revision eller introduktion i 2015, hvilket bidrog til et nettounderskud på 59 millioner euro
• Markant forbedring af arbejdskapital over et år, hvilket førte til en reduktion af nettogælden (531 millioner euro ift. 607 millioner euro per 30. juni 2014), trods kontante udbetalinger til omstrukturering og den europæiske bøde (170 millioner euro i alt)
 
 
Paris, 29. juli 2015 - På Nexans' bestyrelsesmøde den 28. juli 2015 under ledelse af Frédéric Vincent blev koncernens konsoliderede regnskab for første halvår 2015 godkendt.
 
I løbet af første halvår 2015 hjemtog Nexans et betydeligt antal kontrakter inden for koncernens nøglesektorer, herunder energiinfrastruktur, råstoffer, transport og telekommunikation.
 
Efter at have vundet kontrakten på Nordlink-projektet (til omkring 500 millioner euro) indgik Nexans for nylig en aftale til 340 millioner euro med Statnett og National Grid om levering og installation af den norske sektion af den undersøiske højspændingsledning NSN Link mellem det britiske og norske elnet. Koncernens øvrige kommercielle succeser i energiinfrastruktursektoren i løbet af perioden omfatter aftaler med ENERGINET.DK, som igen har valgt Nexans som samarbejdspartner til deres projekt med at udbygge det danske elnet, samt med AXPO, der har bestilt Nexans til at levere konstruktionsydelser og kabler som en del af deres "Linthal 2015" projekt, der har til formål at sikre strømforsyningen til det schweiziske elnet via opførelsen af et nyt underjordisk pumpereservoir.
 
Nexans indgik også en række større aftaler på råstofområdet i første halvdel af 2015, navnlig en kontrakt om levering af næsten alle lavspændingskabler til Karbala raffinaderiprojektet i Irak. En andet bevis på koncernens succes i denne sektor er den kontrakt, man indgik med Mitsubishi Heavy Industries om levering af kabler til den største gødningsfabrik i Turkmenistan.
 
Derudover har Nexans leveret styrings-, instrumenterings- samt lav- og mellemspændingskabler til krydstogtskibe bygget på Meyer Werft skibsværfterne i Tyskland. Det seneste skib - "Anthem of the Seas" - blev leveret i april 2015. Inden for bilbranchen er Nexans i mellemtiden blevet valgt som leverandør af kabelbundter til motorer og gearkasser i de sidste nye topmodeller fra de tyske bilfabrikanter Volkswagen, Audi og Porsche. Disse kontrakter repræsenterer en fremtidig årlig meromsætning på omkring 34 millioner euro.
 
Koncernen indgik endvidere kontrakter i telekombranchen i løbet af perioden, herunder en aftale med BNP Paribas hvor Nexans skal designe og udstyre deres kommende ultramoderne datacenter i Frankrig, samt en flerårig rammeaftale med Region Midtjylland om at udstyre regionens hospitaler med Nexans sidste nye Ethernet microswitch-enheder.
 
 
Koncernens samlede omsætning for de seks måneder, der endte den 30. juni 2015, beløb sig til 3.271 millioner euro i aktuelle metalpriser, sammenlignet med 3.216 millioner euro for samme periode i 2014.
 
I faste metalpriser[1] udgjorde koncernens samlede omsætning 2.383 millioner euro kontra 2.304 millioner euro i første halvdel af 2014, hvilket udgør et organisk fald på 0,8%[2], efter en favorabel valutaeffekt.
 
Det samlede salgstal for første halvdel af 2015 afspejler en række blandede trends i koncernes forskellige forretningsområder:
1. Livlig vækst inden for undersøiske højspændingskabler, bilkabler samt LAN-kabler og -systemer.
2. En generel forbedring i koncernens kabelaktiviteter både i Europa og Mellemøsten, Rusland og Afrika, hvor man - i betragtning af disse markeders aktuelle skrøbelighed - har prioriteret at fortsætte optimeringen af produktsortimentet i stedet for at fokusere på den samlede omsætning.
3. Omsætning hæmmet af de aktuelle vanskelige markedsforhold i Brasilien og Australien samt i olie- og gasbranchen.
 
År-for-år ændringerne i omsætning var ujævnt fordelt på koncernens tre hoveddivisioner:
• Industridivisionen rapporterede en organisk vækst på 2,5 %.
• Divisionen Forhandlere & Installatører noterede et fald på 4,8 % i organisk salg.
• I divisionen Transmission, Distribution & Operatører steg omsætningen med 1 %, selv om dette dækkede over en stærk kontrast mellem de landbaserede højspændingsaktiviteter, lav- og mellemspændingsaktiviteter (som oplevede et år-for-år fald i omsætning på grund af et trægt marked) og de undersøiske højspændingsaktiviteter, der kunne melde om en tocifret stigning i organisk salg.
 
 
Ændringer i omsætningen efter geografisk område (ekskl. højspænding og bilkabler) blev som følger i første halvår 2015:
Omsætningen i Europa faldt med 1,7 % som følge af den kombinerede effekt af et stadig trægt marked og koncernens strategi om at fokusere på merværdiskabende salg i stedet for samlet omsætning.
Omsætningen i Nordamerika faldt med 14,4 % hovedsageligt som et resultat af lavere efterspørgsel i olie- og minebranchen.
Sydamerika rapporterede også om et år-for-år omsætningsfald (-10,2 %), primært på grund af Brasilien. Omsætningen rettede sig dog gradvist i Peru og fortsatte med at vokse i Colombia.
Med et omsætningsfald på 5,4 % lider Asien/Stillehavsområdet stadig under de aktuelle problemer på det australske marked, delvist opvejet af vækst i Kina (datacentre, jernbanekabler).
I Mellemøsten, Rusland og Afrika steg omsætningen med 5,0 % år-for-år, hvor Tyrkiet stod for en markant stigning i divisionen Forhandlere & Installatører.
 
 
Koncernen fortsatte sine strategiske initiativer som planlagt:
• De faste omkostninger blev reduceret med hele 19 millioner euro i konstante valutakurser, hvilket udgør en 3,4 % reduktion sammenlignet med første halvdel af 2014. Dette afspejler de positive virkninger af de omstruktureringsplaner, som er blevet gennemført i Europa, samt de øvrige reorganiseringstiltag som i øjeblikket er i gang, og de foranstaltninger der træffes for at sænke de generelle omkostninger. De effektivitetsplaner, som blev iværksat for at sænke de variable omkostninger, har haft gavn af reducerede indkøbsomkostninger.
• Koncernens markedslederskab blev styrket i perioden, takket være den indsats som blev leveret af koncernens aktiviteter inden for undersøiske højspændingskabler og bilkabler samt de systematiske udvælgelsesprocedurer, der blev indført for markeds-/produktporteføljen i divisionerne Forhandlere & Installatører og Industri samt i distributionssektoren.
 
Efter koncernens mening har de strategiske initiativer bidraget med omkring 56 millioner euro til den konsoliderede overskudsgrad for perioden, ud over en pris-/omkostningsreducerende effekt til en skønnet værdi af omkring 40 millioner euro, hvilket illustrerer den nøglerolle, som disse initiativer har spillet i sammenhæng med et mindre fald i organisk salg.
 
 
Takket være disse initiativer beløb koncernens overskudsgrad sig til 95 millioner euro i første halvdel af 2015 sammenlignet med 77 millioner euro i samme periode sidste år, og repræsenterede 4,0 % af omsætningen i konstante metalpriser kontra 3,4 % i første halvdel af 2014.
 
EBITDA[3] udgjorde 167 millioner euro, en stigning fra 147 millioner euro i de første seks måneder af 2014, hvilket primært afspejler den forbedrede produktsammensætning og lavere faste omkostninger.
 
 
Koncernen sluttede første halvdel af 2015 med et driftsunderskud på 4 millioner euro. Dette tal kan tilskrives de 98 millioner euro i omstruktureringsomkostninger og hensættelser i perioden, som primært svarer til de bebudede omorganiseringsprojekter for Europa i juni 2015.
I første halvdel af 2014 realiserede koncernen et driftsresultat på 91 millioner euro; det skal bemærkes, at dette tal omfatter bogføring af 16 millioner euro i omstruktureringsomkostninger og en profit på 48 millioner euro ud over tilbageførslen af den hensættelse, som var reserveret til at dække risici forbundet med monopolmyndighedernes undersøgelser.
 
Koncernen kunne notere et nettounderskud på 59 millioner euro i de seks måneder, som sluttede den 30. juni 2015, efter at der er taget højde for de 38 millioner euro i gældens nettoomkostninger (et fald i forhold til de 43 millioner euro for første halvår 2014) og en indkomstskatteomkostning på 10 millioner euro (kontra 14 millioner euro i første halvdel af 2014).
 
Koncernens nettogæld udgjorde i alt 531 millioner euro per 30. juni 2015, et fald på 76 millioner euro fra de 607 millioner euro, som blev noteret per 30. juni 2014. Denne reduktion skyldes primært det kraftige fald på 293 millioner euro i arbejdskapital, som mere end opvejer effekten af de kontante udbetalinger forbundet med den europæiske bøde i juli 2014 (71 millioner euro) og omkostningerne forbundet med omstrukturering (99 millioner euro).
 
 
Omorganisering af koncernens aktiviteter i Europa
I Februar 2015 præsenterede Nexans sin mellemfristede målsætning om at reducere de faste omkostninger med omkring yderligere 100 millioner euro oven i de tidligere implementerede omkostningsreducerende planer.
I denne sammenhæng blev der den 12. juni 2015 til medarbejdernes repræsentative organer udsendt et dokument, som i detaljer beskrev omorganiseringsprojektet for visse datterselskaber i Europa. Dette markerede starten på medarbejderhøringsprocessen. 
Projektet - som ville repræsentere cirka en tredjedel af de samlede forventede omkostningsbesparelser - ville hovedsageligt påvirke seks europæiske lande (især Frankrig, Norge og Tyskland). Per 30. juni 2015 udgør omstruktureringsomkostningerne, som er bogført i regnskabet for første halvdel af 2015 i relation til dette projekt, 67 millioner euro. Forrentningshorisonten for dette europæiske projekt skønnes at være tre år.
 
De øvrige komponenter i spareplanen vedrører markante reduktioner i driftsomkostninger samt andre omorganiseringstiltag, især i Sydamerika og i Asien/Stillehavsområdet.
 
 
 
I en kommentar til koncernens resultat for første halvår 2015 sagde Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans' Chief Executive Officer:
"I løbet af perioden har vi fortsat udrulningen af vores strategiske initiativer i et stabilt temo.
Stigningen på over 20 % i overskudsgrad, trods en negativ organisk salgsvækst, beviser, hvor effektive disse initiativer har været og tilskynder os til at intensivere deres gennemførelse.
Vores resultat for første halvår indgyder os derfor tillid."

 

Relaterede Dokument

Din kontakt

Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Telefon +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Marina Ivanova Financial Communication
Telefon +33(0)1 73 23 84 61
Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Nexans sikrer tilgangen til energi gennem sit store og varierede udbud af kabler og kabelløsninger, som forbedrer vores kunders aktiviteter og resultater verden over. Nexans’ ambition er at være en samarbejdspartner, og en støtte for kunderne inden for fire hovedforretningsområder: elektrisk transmission og distribution (til havs og på land), energiressourcer (olie og gas, minedrift og vedvarende energikilder), transporter (veje, jernbaner, fly og skibe) samt installation (kommercielle bygninger, boliger og datacentraler). Nexans’ strategi bygger på en løbende innovation af produkter, løsninger og tjenester, kompetenceudvikling for medarbejdere, uddannelse af kunder og introduktion af sikre industriprocesser med mindst mulige miljøpåvirkning. I 2013 blev Nexans den første virksomhed i kabelindustrien, der oprettede en fond til fremme af langsigtede projekter, som giver udsatte samfund rundt om i verden tilgang til energi. Med en industriel tilstedeværelse i over 40 lande og salgskontorer over hele verden havde Nexans 26.000 medarbejdere og en omsætning på 6,4 milliarder euro i 2014. Nexans er børsnoteret på NYSE Euronext Paris, afdeling A. For mere information besøg www.nexans.dk.