Årsresultat 2013

Resultatet negativt påvirket af finanskrisen. Første effekter af de strategiske initiativer.

  • Driftsresultat på 171 mio. euro, eller 3,6 % af nettoomsætningen i faste metalpriser. Nettofortjeneste på 141 mio. euro, eller 3 % af nettoomsætningen efter justering af engangsposter;
  • Årets resultat viser et tab (koncernandel) på 333 mio. euro, der afspejler indregningen af hensættelser til omstrukturering og omkostninger samt nedskrivning af nettoaktiver på i alt 310 mio. euro. På Generalforsamlingen har Nexans’ bestyrelse til hensigt at anbefale, at der ikke betales udbytte til aktionærerne for 2013; 
  • Nettogælden var på 337 mio. euro, herunder påvirkning af fra en nyemission på 284 mio. euro, gennemført i november 2013. Undtages denne effekt var nettogælden på niveau med foregående år; 
  • De første effekter af lanceringen af påbegyndte strategiske tiltag for at tilpasse og omstrukturere koncernen har vist sig; 
  • Driftsresultatet forventes at stige i 2014. 
  • 2015 planen er revideret under hensyntagen til den aktuelle markedssituation: en vægtet gennemsnitlig vækst gennem 2014-2015 på 4,5 %-5,5 % af nettoomsætningen i faste metalpriser, og for 2015 en overskudsgrad på 5,1 % - 5,7 % samt et afkast på anvendt kapital på over 9 %; 
  • Nexans’ bestyrelse opfordrer til, at strategiplanen bliver gennemført med beslutsomhed. Bestyrelsen udtrykker enstemmigt deres tillid til ledelsesgruppens evne til at gennemføre planen under ledelse af Frédéric Vincent. 

Nettoomsætningen for 2013 blev på 6,711 mia. euro, sammenlignet med 7,178 mia. euro i 2012. I faste metalpriser blev nettoomsætningen på 4,689 mia. euro i 2012, sammenlignet med 4,872 mia. euro i 2012, et fald i den organiske vækst på 2,1 %[1]. Dette fald nedgang skyldes en kombination af flere faktorer:

  • Fortsat kraftig vækst i koncernens aktiviteter inden for havbaseret transmission (+ 13 %), og fremskridt på vækstmarkederne fra og med andet halvår 2013 (+ 2 %). 
  • Den store afmatning i Europa, navnlig i Frankrig, inden for kabler til distributør- og installatørsegmentet og til store elselskaber.  
  • Et presset økonomisk klima i Nordamerika (Canada) og Australien. 

 
I 4. kvartal 2013 steg koncernens nettoomsætning dog, både sammenlignet med 3. kvartal 2013 (+1,1 %) og 4. kvartal (+ 0,5 %).
 
Driftsresultatet (før afskrivninger, sammenligningsforstyrrende poster, finansnetto og skatter) blev på 171 mio. euro (202 mio. euro 2012), inklusive den positive effekt af en engangspost på 30 mio. euro, svarende til tilbageførte hensættelser til pensionstiltag i Norge og USA efter nedlæggelse eller indfrysning af definerede pensionsplaner. Driftsresultatet, eksklusive denne engangspost, blev dermed på 141 mio. euro. (EBITDA) blev på 316 mio. euro (286 mio. euro, eksklusive engangseffekten af tilbageførte pensionshensættelser).
Med henblik på de enkelte forretningssegmenter skyldtes den faldende overskudsgrad primært det svage marked for lavspændingskabler til distributører og installatører (Nordamerika og Australien).
Geografisk set faldt overskudsgraden på de europæiske markeder for lav- og mellemspændingskabler til elselskaber, på det nordamerikanske marked for kabler til distributører og installatører samt olie- og gasselskaber, og på det australske marked for kabler til distributører og installatører. På den anden side viste industrimarkederne i Asien og markederne for højspændingskabler en stabil vækst.
 
Slutresultatet for koncernen 2013 blev et negativt driftsresultat (EBIT) på 182 mio. euro, sammenlignet med et positivt driftsresultat i 2012 på 142 mio. euro. Hensættelser og omkostninger til omstrukturering blev på 180 mio. euro (+ 159 mio. euro, sammenlignet med 2012) og vedrørte primært planer og projekter for omstrukturering i Europa og Asien-Stillehavsregionen. Nedskrivningen af aktiver steg til 130 mio. euro (+ 110 mio. euro, sammenlignet med 2012). Den samlede sum for 2013 skyldes hovedsageligt en nedskrivning om 80 mio. euro per 30. juni 2013 på aktiver, som var ejet af koncernens australske datterselskab, Ole, samt nedskrivning af aktiver, der klassificeres som ejet til salg i Egypten og Argentina.
 
Koncernen dokumenterede en finansiel nettoomkostning på 109 mio. euro for 2013, sammenlignet med 112 mio. euro sidste år. Omkostningen for nettogælden 2013, 90 mio. euro lå på samme niveau som 2012.
 
Selvom koncernen meddelte et tab på 291 mio. euro før skat, havde koncernen en skatteudgift 39 mio. euro for 2013, sammenlignet med 5 mio. euro i 2012. Det skyldes et mindre beløb af udskudte skattefordringer, henførlige til hensættelser til omstrukturering og nedskrivning af aktiver.
 
Med baggrund i ovenstående faktorer blev koncernens andel af 333 mio. euro, sammenlignet med en nettoindtjening (koncernens andel) på 27 mio. euro for 2012.
 
Koncernens nettogæld blev reduceret til 337 mio. euro per 31. december 2013, fra 606 mio. euro et år tidligere, hvilket afspejler effekten af nyemissionen, som blev gennemført den 8. november 2013. Gennem emissionen fik koncernen mulighed for at øge egenkapitalen og få mere plads til større fleksibilitet i gennemførelsen af de strategiske tiltag. Eksklusive denne effekt var koncernens gæld på niveau med foregående års gæld, på grund af et mindsket behov for variabel kapital, primært på grund af opsvinget i koncernens aktiviteter inden for havbaseret transmission.
Som vi tilkendegav den 15. oktober 2013 gennemførte koncernen en indgående gennemgang af alle sine aktiviteter og strategiske initiativer for 2015: Et forandringsprogram for højspændingsaktiviteterne, reduktion af faste og variable omkostninger, innovationsprogram og vækstinitiativer.
 

Samtidigt tror vi, at de vanskelige økonomiske forhold, som navnlig i 2. halvår tyngede resultatet, vil dæmpe den globale vækst på kabelmarkederne på mellemlangt sigt, og vil påvirke omfanget og den takt, som vi gennemfører visse strategiske initiativer i, især vækstinitiativer.
 
Strategiplanen for 2013–2015 er derfor justeret til en vægtet gennemsnitlig årlig salgsvækst i faste metalpriser på 4,5–5,5 % per år, og for 2015 en overskudsgrad på 1–5,7 % af nettoomsætningen i faste metalpriser samt et afkast på driftskapital over 9 %. De oprindelige mål fra februar 2013 var et vægtet gennemsnitlig årlig salgsvækst på 5–6 % for 2013–2015 og en overskudsgrad på 6,2–7,1 % af nettoomsætningen (350–400 mio. euro) for 2015. Afkastet på driftskapital var beregnet til 10,1–11,6 %.
 
Nexans’ bestyrelse opfordrer til, at strategiplanen bliver gennemført med beslutsomhed. Bestyrelsen udtrykker enstemmigt tillid til, at ledelsesgruppen gennemfører planen, under ledelse af Frédéric Vincent. 
 
Frédéric Vincent, bestyrelsesformand og koncernchef kommenterede perspektiverne:
 
«For for 2015 forventer vi en betydelig stigning i koncernens resultat, også selvom de er lavere end den oprindelige plan, navnlig på grund af ændringer på markedet.
 
Disse fremtidsudsigter afhænger af gennemførelsen af flere strategiske initiativer, som vi nu er begyndt at høste de første frugter af, takket være en forbedret konkurrencedygtighed, lavere variable omkostninger og et vendepunkt på visse områder. Det gælder især vores aktiviteter inden for havbaserede transmissionskabler, hvor vi allerede er kommet godt fra start på grund af forbedringsinitiativer, hvilket er tydeligt i både virksomheden og ordrebøgerne.
 
Desuden gør vi fremskridt i det omorganiseringsprojekt, der at til formål at styrke koncernens konkurrenceevne i Europa, som blev præsenteret for lønmodtagerorganisationerne den 15. oktober. Kommentarer fra de europæiske samarbejdsudvalg blev modtaget i starten af december 2013, og der er underskrevet aftaler med medarbejderrepræsentanter i to lande, mens forhandlinger og samråd fortsætter i tre andre lande i forbindelse med dette projekt.
 
Alle disse tiltag bliver gennemført gennemføres med en styrket virksomhedsledelse. Det omfatter en nyoprettet stilling som Chief Operating Officer med ansvar for alle operative aktiviteter i koncernen og etableringen af et Transformation Program Office, der overvåger implementeringen af koncernens forskellige strategiske initiativer.
 
Koncernen forventer derfor at se en stigning i driftsresultatet 2014. Samtidig bør implementeringen af omstruktureringsplanerne få en effekt på nettogælden (eksklusive effekten af det eventuelle bødebeløb, som EU’s konkurrencemyndighed kan idømme os)."

 

 

Din kontakt

Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Telefon +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Laura Duquesne Investor Relations
Telefon + 33 (0)1 73 23 84 61
laura.duquesne@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com