Resultater første halvår 2011

Klar forretningsmæssig fremgang, forbedring af driftsresultatet

  • Omsætning i faste metalpriser1): 2.287 mia. euro, en organisk fremgang på 8.2% i forhold til første halvdel af 20102)
  • Nettofortjeneste3) på 5.1% i forhold 4.0% 30. juni 2010
  • Nettoogæld på 366 mio. euro (i forhold til 277 mio. euro 30 juni, 2010) på grund af øgede aktiviteter og stigning i metalindkøbspriserne.
  • Årlige mål bekræftet: organsk vækst mellem 5% og 7%, nettofortjeneste på cirka 5.5%
  • Hensættelse på 200 mio. euro i forbindelse med verserende EU-sag om konkurrencebegrænsende adfærd.

 

Paris, 27.07.11 – På et møde den 26. juli har Nexans’ bestyrelse, med Frédéric Vincent som formand, godkendt koncernens konsoliderede regnskab for første halvår 2011

 

Nettoomsætningen i første halvår af 2011 var på 3,527 mia. euro, sammenlignet med 2,955 mia. euro i første halvår 2010. Ved faste metalpriser er tallet 2,287 mia. euro, sammenlignet med 2,100 mia. euro i første halvår 2010.

Konsolideret og ud fra valutakurserne steg den organiske omsætning 8,2 %, sammenlignet med samme periode i 2010. Alle koncernens aktiviteter stiger, navnlig inden for Industri og Byggeri. Alle geografiske områder rapporterer en positiv organisk vækst i Mellemøsten, Rusland, Afrika og Egypten.

 

Nettofortjenesten blev 117 mio. euro, hvilket er 5 % af salget ved faste metalpriser, sammenlignet med 4 % i første halvår 2010. Koncernens indtjeningsevne forbedres af væksten i volumener og fortjenester, hvilket synes at stige, trods en kraftig stigning i priserne på plastic og komponenter og de seneste begivenheder i Nordafrika og Mellemøsten, der har påvirket koncernens aktiviteter i områderne.
  

Tab før skat er 133 mio. euro for første halvår af 2011, sammenlignet med et overskud på 5 mio. euro i første halvår af 2010. Det inkluderer en hensættelse på 200 mio. euro i forbindelse med en verserende EU-sag om konkurrencebegrænsende adfærd i sektoren undersøiske kabler og jordkabler samt relateret tilbehør og serviceydelser, et omstruktureringshonorar på 13 mio. euro, afskrivning af aktiver på 6 mio. euro. Indtjeningen viste et overskud på 21 mio. euro (uden kontant modværdi) fra opskrivningen af koncernens kobberlager.

Som en konsekvens heraf er nettotabet (koncernandel) 151 mio. euro (sammenlignet med et tab på 17 mio. euro i første halvår af 2010).

Den konsoliderede nettogæld blev på 366 mio. euro pr. 30. juni 2011, sammenlignet med 277 mio. euro pr. 30. juni 2010 og 144 mio. euro pr. 31. december 2010. Øgningen af aktiviteter og i metalpriserne forklarer hovedparten af stigningen.

PROGNOSE

I første halvår af 2011 blev den samlede udvikling i aktiviteterne, der blev observeret i andet halvår af 2010, bekræftet, navnlig inden for specialkabler og kabler til bygninger. I denne sammenhæng forventes en yderligere omsætningsfremgang i andet halvår af 2011, men i langsommere takt, sammenlignet med væksten i første halvår af 2011, hvor aktivitetsniveauet var betydeligt højere end i første halvår af 2010. Derfor estimerer koncernen en organisk vækst i indtægterne på mellem 5 og 7 % for hele 2011. 

I henhold til løbende prisstigninger på plastikråmaterialer og komponenter og uden større vækst i Mellemøsten og Europa, der kunne mindske aktiviteterne under niveauerne for første halvår af 2011, forventes en yderligere forbedring i driftsresultatet på cirka 5 % for hele året.
Den konsoliderede nettogæld ved fast metalpris skulle falde til cirka 300 mio. euro pr. 31. december 2011.

I en kommentar til resultatet for første halvår 2011 siger Frédéric Vincent, bestyrelsesformand og koncernchef: « Første halvår viste meget opmuntrende aktiviteter og indtjening. I den periode har koncernen lanceret en række store udviklingsprojekter, for det første i højspændingssegmentet i Kina og USA, for det andet i særlige kabelaktiviteter med etableringen af et joint-venture selskab med fokus på ledninger til rullende materiel i Marokko og samt en kapacitetsudvidelse i Kina. Koncernen har også underskrevet en aftale med sin hovedaktionær, Madeco, i henhold til hvilken Madeco vil øge sin deltagelse i Nexans’ kapital.
Trods den usikre økonomiske situation, navnlig i Europa som en følge af gældskrisen i nogle forventer koncernen en yderligere omsætningsstigning i andet halvår af 2011. Det skulle resultere i en forbedring af driftsresultatet i størrelsesordenen 5,5 % for 2011»


Den 5. juli har både Nexans og datterselskabet Nexans France SAS modtaget en klagepunktsmeddelelse (*) fra Generaldirektoratet for Konkurrenceevne i EU-kommissionen om konkurrencebegrænsende adfærd i sektoren undersøiske kabler og jordkabler samt relateret tilbehør og serviceydelser. Pr. 230. juni 2011 har koncernen derfor hensat 200 mio. euro i det konsoliderede halvårsregnskab. Da dette er et estimat kan de endelige økonomiske konsekvenser for koncernen afvige.


På dette trin af den verserende sag og ud fra et forsigtighedsprincip, svarer beløbet til koncernens estimat af den bøde, der kan blive pålagt, under hensyntagen til Kommissionens politik og metodik og elementer, som Kommission har til hensigt at basere sin bøde på samt specifikke udfordringer, som Nexans vil engagere sig i.
Ud over en undersøgelse på hjemmemarkedet er koncernen også ved at blive undersøgt af Konkurrencemyndighederne i Australien, Sydkorea, USA, Brasilien og Canada for lignende aktiviteter. Koncernen er ikke i stand til at give en analyse af disse øvrige sager på nuværende tidspunkt og har derfor ikke foretaget hensættelser i regnskabet til de øvrige undersøgelser.


I sin pressemeddelelse den 12. februar 2001 og i den efterfølgende information har koncernen tilkendegivet, at et ugunstigt udfald af disse sager samt de mulige konsekvenser kan have en væsentlig, uønsket indflydelse på resultatet og dermed koncernens økonomiske situation.

Relaterede information

Relaterede Dokument

Din kontakt

Michel Gédéon Investor Relations
Telefon +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com
Jean-Marc Bouleau Institutional Investors Relations
Telefon + 33 (0)1 73 23 84 61
jean_marc.bouleau@nexans.com
Jean-Claude Nicolas Corporate Communication
Telefon +33 (0) 1 73 23 84 51
jean-claude.nicolas@nexans.com
Pascale Strubel Corporate Communication Department
Telefon + 33 (0)1 73 23 85 28
pascale.strubel@nexans.com
Angéline Afanoukoe Press relations
Telefon +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com

Om Nexans

Med energi som den primære drivkraft tilbyder Nexans, der er verdens førende inden for kablingsindustrien, en række omfattende kabel- og kabelsystemer. Gruppen spiller en vigtig rolle på den internationale scene, når det gælder infrastruktur, industri, byggeri og LAN. Nexans henvender sig til en lang række markedssegmenter, der spænder lige fra energi, transport og telenetværk til skibsbyggeri, olie og gas, kernekraft, automobilproduktion, elektronik og luftfart samt håndtering og automatisering. Nexans er en ansvarlig industri virksomhed, hvor bæredygtig udvikling er en integreret del af den globale og operationelle strategi. Innovation inden for produkter, løsninger og tjenester, medarbejderudvikling og engagement, og indførelsen af sikre industrielle processer med begrænset miljøbelastning er blandt de centrale initiativer. Nexans er repræsenteret i mere end 40 lande og har aktiviteter i hele verden. Virksomheden beskæftiger 23.700 medarbejdere og havde i 2010 en omsætning på 6 milliarder euro. Nexans er registreret på NYSE Euronext i Paris, afdeling A. Se flere informationer på www.nexans.com