Miljørigtig produktion: Bedre produktion og distribution

Mindre forbrug, bedre produktionsformer og reduktion af miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter er blot nogle af målene, der driver koncernens innovationspolitik og produktionsprogram. Med Nexans Excellence Way har koncernen fastlagt mål og tiltag for, at alle fabrikker kan anvende Best Practices på alle fabrikker.

 

 Nexans logistics

Energieffektivitet på vores fabrikker

Nexans har udviklet en energieffektiviseringsplan for 16 fabrikker, som sammenlagt står for 50 % af virksomhedens forbrug. Projektet har til formål at reducere energiforbruget med 10 % på disse pilotanlæg, og efterfølgende på alle øvrige fabrikker i koncernen.

For at opnå dette mål forbedrer Nexans sine metoder, produktionsprocesser og sit udstyr inden for rammerne af to lignende projekter: Nexans Excellence Way, som blev lanceret i 2009 for at afdække, standardisere og udbrede de bedste løsninger, og Nexans Excellence Technologies, som blev introduceret i 2011, med samme mål for teknisk innovation og produktionsprocesser.

Desuden benytter vi målekampagner og revisioner for at kontrollere, at vores gas-, vand- og elnet fungerer godt, at vi har de mest formålstjenelige kontrakter og for at vælge mere effektive løsninger til belysning, opvarmning og aircondition.

Reduktion af materialeforbruget

Ved at arbejde både med effektivisering af rutiner og særlige tiltag på fabrikker med højt råvareforbrug kan vi reducere tab på grund af kassationer. Produktionsaffaldet følges op månedsvis, og i 2011 opnåede Nexans sit mål om 4,8 % produktionsaffald pr. ton produceret kabel.

Alle produktionsanlæg har indført affaldssortering ved kilden og over alt, hvor det er muligt, genindvindes produktionsaffaldet direkte på anlægget som et sekundært råmateriale (eksempelvis PVC-rester).

Nexans har også ambitioner om at undgå unødigt forbrug ved at prøve at finde det kabel eller den fabriksmonterede kontakt, som svarer bedst til kundens faktiske behov. Gennem Design-to-cost kombineres markedsføring, udvikling og industrialisering sådan, at vi kan definere et kabels eksakte udførelse. På den måde kan vi spare råmaterialer uden at give køb på ydelsen. Også installationsklare kabler bidrager til at mindske affaldsmængden.

Og endelig, efter vi har gjort alt, vi kan for at mindske affaldet, tilbyder vi også et komplet genindvindingssystem for vores produkter. 

Autun-fabrikken i Frankrig genindvinder PVC-affald direkte i produktionslinjerne.  Nexans plant in Autun

 

Optimering af logistik

På logistikområdet koncentreres indsatsen til fyldte lastbiler, distribution og leveringsfrekvens, anvendelse af alternative transportmidler (vandvejen, hvis muligt – eksempelvis sker hovedparten af leveringerne til Antwerpen med skibe).

En analyse af transportrelaterede CO2-udslip er udarbejdet, og piloteksperimenter er blevet gennemført for at mindske antallet af leverancer til de kunder, som har accepteret at deltage. Nexans har også ambitionen om at styrke sine programmer for indsamling og genindvinding af kabeltromler af træ. Gennem de senere år er 280.000 af de tromler, Nexans anvender til levering af elkabler, blevet indsamlet og genanvendt mellem en og fem gange. Disse tromler svarer til over 35 % af de tromler, vi anvender hvert år på verdensplan.

Disse programmer skaber merværdi for koncernen og vores kunder.

 

2011

95 % af industrielt vand recirkuleres.

Produktionsaffald: 4,8 %

 

MÅL FOR 2015

10 % reduceret energiforbrug

15 % reduceret vandforbrug