Energi og Miljø

Nexans optrapper indsatsen for at reducere miljøeffekten gennem et miljøstyringssystem, som i øjeblikket er i drift på alle vores anlæg.

Streng miljøstyring

Nexans miljøledelsessystem svarer stort set til ISO 14001 og bygger på en vurdering af industrielle risici. Det er forbundet med koncernens produkter og produktionsprocesser, et program for kontinuerlig forbedring og programmer for oplæring af medarbejderne i god miljøpraksis.

Afdelingen for industriadministration er ansvarlig for at styre retningslinjerne. Komitéen for samfundsansvar (CSR), som består af repræsentater for funktionelle afdelinger, mødes to gange om året for at gennemgå og godkende de tiltag, som afdelingen for industriadministration har forslået for det følgende år.

En miljøvejledning for koncernen skitserer målene, procedurerne og værktøjerne, som er tilgængelige for hvert anlæg. Via et dedikeret site på intranettet har medarbejderne tilgang til alle koncernens miljørelaterede data og kan dele Best Practices.

Et spørgeskema – der er tilgængeligt på Nexans’ intranet – benyttes til registrering af alle miljødata om Nexans’ fabrikker. Først og fremmest registreres råmaterialeforbrug (vand, opløsningsmidler, energi, emballage, osv.), luft-, vand- og jordforurening, oplagringsforhold, affaldsproduktion, genindvinding og koncernens støjpåvirkning.

Svarene fra spørgeskemaerne bliver analyseret, og fabrikken får karakteren Uacceptabelt, Skal forbedres eller Acceptabelt. I henhold til koncernens løbende forbedringsprogram udvikles karaktersystemet hvert år i tråd med lovgivningsændringer og prioriterede forbedringsområder.

Parallelt med dette gennemfører Nexans’ HSE-afdeling (som har ansvaret for sundheds-, sikkerheds- og miljøspørgsmål) miljørevisioner på hver fabrik en gang hver tredje år.

Krævende certificeringsprocedurer

Nexans har udviklet en HPE-certifiering (Highly Protected Environment) tilpasset sine aktiviteter. De fabrikker, der opfylder koncernens miljøkriterier, får denne certificering.

Den interne certificering omfatter en systematisk gennemgang af alle aktivitetsricisi og nuværende forebyggende tiltag. For at blive HPE-certificeret kræves også:

  • genindvinding af mindst halvdelen af kølevandet,
  • kontrol af kvaliteten på alt spildevand,
  • ingen oplagring af farlige væsker uden nødvendig beskyttelse,
  • intet indhold af PCB’er (polychlorerede biphenyler) på fabrikkerne,
  • retningslinjer for affaldssortering,
  • en miljøkatastrofeplan.

Korean plant

Både i Tyskland og Korea, har alle fabrikker modtaget EHP etiket.

I 2011 er

56 fabrikker blevet certificeret i henhold til ISO 14001, hvilket svarer til 70 % af medarbejderne

71 fabrikker er blevet certificeret i henhold til HPE, hvilket svarer til 77 % af overvågede fabrikker

MÅL FOR 2012

80 % af fabrikkerne er HPE-certifierede

in 2014

68% of monitored sites were ISO 14001 certified

78% of monitored sites were EHP certified